2024-03-20 08:00Nyheter

Miljövänligare alternativ för brandskydd på fartyg

Andreas Falk, ledande brandlarmsmontör, Dafo Brand AB

I en tid då hållbarhet och miljömedvetenhet har blivit alltmer central i alla branscher, är det viktigt att se över användningen av potentiellt skadliga ämnen. En sådan fråga är användningen av Halotron i släcksystem på fartyg. Andreas Falk, ledande brandlarmsmontör på Dafo Brand AB, ger en inblick i varför övergången från Halotron till miljövänligare alternativ är så viktig.

Andreas, kan du berätta varför användningen av Halotron på fartyg bör ses över?

Absolut. Halotron är ett släckmedel som har använts i många år för att bekämpa brand ombord på fartyg. Halotron innehåller fluorerande gaser (R143a och R125) och koldioxid. Det ingår alltså i den grupp kemikalier som både regleras enligt F-gasförordningen och samtidigt innehåller PFAS (per- och polyfluoroalkylsubstanser). Tyvärr är dessa ämnen kända för att bidra till global uppvärmning, de är även associerade med allvarliga hälsorisker. Det pågår ett arbete med lagstiftning mot PFAS och inom några år kommer användningen av PFAS förbjudas.

Med tanke på kommande förbud samt de skadliga effekterna av PFAS, som sträcker sig från långsiktig miljöpåverkan till potentiella hälsorisker för människor och djur, är det nödvändigt att överväga alternativ.

Vad finns det för miljövänligare alternativ till Halotron-släcksystem för fartyg?

Det finns flera alternativ till Halotron som kan användas för att brandskydda fartyg. Ett sådant alternativ är aerosolsystem, som använder sig av icke-fluorerade ämnen för att snabbt släcka bränder utan att orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Aerosoler hämmar de kemiska kedjereaktioner som sker vid förbränning och kväver effektivt branden. Dessa system är effektiva, snabba och enkla att använda, vilket gör dem till ett utmärkt val för brandskydd ombord på fartyg.

Vad är nästa steg för att främja övergången till dessa miljövänligare alternativ?

För att främja övergången till andra alternativ är det viktigt att öka medvetenheten om de potentiella riskerna med Halotron och andra skadliga kemikalier. Det är också viktigt att informera och utbilda besättningen och operatörerna om fördelarna med andra alternativ och hur de kan implementeras effektivt ombord på fartyg.

Vad skulle du säga till dem som fortfarande använder Halotron-släcksystem på sina fartyg?

Jag skulle uppmana dem att överväga övergången till miljövänligare alternativ så snart som möjligt. Med det kommande förbudet mot PFAS kommer användningen av Halotron att bli alltmer problematisk, och det är viktigt att vara proaktiv och börja utforska alternativ redan nu. Alternativ som aerosolsystem erbjuder en säker, effektiv och miljövänligare lösning för brandskydd ombord på fartyg, och det är dags att ta steget mot en mer hållbar framtid för sjöfarten.

Slutligen, vilken roll spelar Dafo Brand AB i övergången till miljövänligare alternativ för brandskydd på fartyg?

Dafo Brand AB är engagerade i att främja hållbara brandskyddslösningar för alla typer av applikationer, inklusive sjöfart. Vi erbjuder ett brett utbud av miljövänligare alternativ för brandskydd, både när det gäller släcksystem, men även förstahandsbrandskydd såsom fluorfria skumsläckare. Vi arbetar också aktivt med att informera och utbilda våra kunder om fördelarna med att övergå till miljövänligare alternativ och hjälper dem att hitta den bästa lösningen för deras behov.

Vi ser fram emot att se hur branschen fortsätter att utvecklas för en hållbar framtid.


Tabellen nedanvisar några av de vanligast förekommande köldmedierna. I gällande lagstiftning används ett GWP värde som baserar sig på hur stor växthuspåverkan köldmedium har under en 100-årsperiod. Dessa värden utgår ifrån IPCC 4:e rapport och återfinns i kolumnen nedan kallad GWP. För köldmedium som har en kort livslängd i atmosfären kan växthuspåverkan skilja sig åt markant beroende på vilken tidperiod som växthuspåverkan normaliseras över. För information finns därför även GWP20 som tittar på köldmediets växthuspåverkan normaliserat över en 20 års period från IPCC 6:e rapport.

Halotron innehåller följande gaser: 70% R134a, 15% R125 och 15% C02. Se gul markering i tabellen.

Tabell köldmedier

[1] = Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att: 1) Installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 (utrustning för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C undantas) 2) Fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 vid service eller underhåll av kyl- och frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2e eller mer.
[2] = Från 1 januari 2017 gäller krav på kontroll av läckor även för aggregat under 3kg om fyllandsmängden motsvarar 5ton CO2e eller mer och för hermetiskt slutna under 6 kg motsvarande 10 ton CO2e eller mer.
[3] = CFC (t ex R12) får endast användas som arbetsmedium i ett stationärt enhetsaggregat med högst 900 gram köldmedier, om aggregatet var i drift den 1 januari 2005.
[4] = Omfattas inte av f-gasförordningen.
[5] = Sedan 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC (t ex R22) i aggregat med mer än 3kg fyllnadsmängd. HCFC (t ex R22) får endast användas som arbetsmedium i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med högst 3 kg köldmedier, om utrustningen var i drift den 1 juni 2002.
Källa: alltomfgas.se

Läs mer om brandskydd för sjöfart här: https://www.dafo.se/sjofart

 Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring